Kế hoạch chi Hội khuyến học trường TH Lê Lợi

Kế hoạch chi Hội khuyến học trường TH Lê Lợi

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNG TH LÊ LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 23/KH-THLL                      Quảng Phú, ngày 13  tháng 3 năm 2023   KẾ HOẠCH Hoạt động Chi hội khuyến học Năm học 2022-2023   Căn cứ Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài,... ...