Kế hoạch chi Hội khuyến học trường TH Lê Lợi

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN CƯMGAR

TRƯỜNG TH LÊ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/KH-THLL                      Quảng Phú, ngày 13  tháng 3 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động Chi hội khuyến học Năm học 2022-2023

 

Căn cứ Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”;

Căn cứ điều lệ hội Khuyến học Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 129/HĐ/KHV ngày 07/06/2011 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 15/HD-HKH, ngày 22/9/2022 Hướng dẫn thu chi quỹ  trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Cư Mgar năm học 2022-2023.

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đồng thời xây dựng phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học cho phù hợp với mục tiêu mới trên cơ sở phát triển giáo dục theo các mục tiêu chiến lược.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cán bộ và nhân dân; tuyên truyền giáo dục thông qua nhiều hình thức phong phú như đưa công tác khuyến học, khuyến tài vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể, tổ chức tuyên truyền sâu rộng thường xuyên về mục đích, ý nghĩa nội dung của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để mọi người dân nhận rõ tầm quan trọng của phong trào nhằm tạo sự đồng thuận và hưởng ứng.

Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, góp phần từng bước xây dựng một xã hội học tập theo tinh thần thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng. Khuyến khích phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người, trong nhà trường và xã hội, góp sức phấn đấu cho sự công bằng xã hội về quyền lợi học tập của mọi người.

  1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  2. Công tác tuyên truyền

– Tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật về Giáo dục của Đảng và Nhà nước trong giáo viên, cán bộ nhân viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh. Làm cho mọi người thấy rõ “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

– Huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội vào quá trình giáo dục, tạo mối quan hệ thường xuyên giữa gia đình và xã hội. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội và mặt trái thị trường xâm nhập vào nhà trường tác động đến học sinh.

– Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong nhà trường động viên khích lệ các em, nhằm thúc đẩy phong trào học tập đạt kết quả cao nhất, phát huy nội lực để phối hợp với các tổ chức trong xã hội hướng vào nhà trường.

  1. Công tác xây dựng tổ chức Hội

– Củng cố, kiện toàn mỗi lớp cử một đại diện cha mẹ học sinh để giữ mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong việc thông tin hai chiều chăm lo giáo dục học sinh nhất là học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Phối hợp hành động với các tổ chức chính trị xã hội địa phương, với bộ phận chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của nhà trường để làm tốt công tác Khuyến học.

– Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Vận động hội viên tham gia các hoạt động của Hội khuyến học. Vận động nhân dân xây dựng CSVC cho trường học, tổ chức việc quản lý học sinh trong khu dân cư, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

  1. Đổi mới trong nội dung hoạt động

– Tham gia vào việc mở rộng giáo dục đảm bảo công bằng xã hội trong học tập của các tầng lớp dân cư. Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, duy trì xây dựng trường chuẩn Quốc gia I, định hướng đạt chuẩn Quốc gia năm 2023.

– Vận động giáo viên dạy phụ đạo cho học sinh chưa đạt yêu cầu, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

– Xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, thường xuyên củng cố tổ chức Hội, làm cho tổ chức Hội thực sự là nòng cốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” trong  nhà trường.

– Tích cực xây dựng xã hội học tập ở địa phương, đặc biệt coi trọng giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, động viên bằng vật chất và tinh thần để các em bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

  1. Xây dựng quỹ khuyến học

* Kinh phí của Hội khuyến học được thực hiện theo Nghị quyết số 15/HD-HKH, ngày 22/9/2022 Hướng dẫn thu chi quỹ  trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Cư Mgar năm học 2022-2023, công văn số 42/HD-KHLC ngày 04/4/2017 của Hội khuyến học Lai Châu về việc hướng dẫn thu – chi Quỹ khuyến học trong các đơn vị trường học. Ngoài ra Hội thu hút sự đóng góp ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước.

Quỹ khuyến học là nguồn tài chính thu – chi theo điều lệ quỹ Khuyến học. Năm học 2022-2023 vận động đóng góp của các nhà hỏa tâm, các hộ gia đình và học sinh  được 37,022.000 đồng/năm học.

* Về học bổng

– Đối tượng hưởng: Là tập thể lớp, học sinh đang học tập tại Trường Tiểu học Lê Lợi huyện Cư Mgar.

– Kỳ hạn: Mỗi năm học xét và trao vào các dịp: Lễ Sơ kết học kì I và Lễ Tổng kết năm học.

– Mức học bổng: Do Chi hội quyết định.

– Tiêu chí xét tuyển dựa trên các căn cứ sau đây:

+   Kết quả học tập, rèn luyện trong năm học của học sinh;

+  Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

* Về khen thưởng:

– Đối tượng được khen thưởng: Là học sinh trong trường Tiểu học Lê Lợi huyện Cư Mgar.

+ Là học sinh có các thành tích đặc biệt nổi trội trong các kỳ thi học sinh do các cấp tổ chức…

– Kỳ hạn khen thưởng: Lễ Sơ kết học kì I và Lễ Tổng kết năm học.

– Mức khen thưởng: do Chi hội quyết định.

– Tiêu chí xét: dựa trên kết quả, thành tích trong các kỳ thi, các hoạt động của học sinh và của tập thể…

          III. Tổ chức thực hiện

– Đề nghị BCH Công Đoàn, các bộ phận đoàn thể, các tổ chuyên môn, các lớp quan tâm xây dựng hoạt động của chi hội. Đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để góp phần xây dựng nhà trường phát triển nhà trường vững mạnh.

– Đề nghị Hội chữ thập đỏ, Đoàn trường phối hợp tuyên truyền vận động và triển khai đến hội viên, đoàn viên nhận thức sâu sắc và thực hiện có hiệu quả.

– Đề nghị các ủy viên ban chấp hành Hội khuyến học phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tham mưu cho cấp cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo trường, các cấp đoàn hội trong việc xây dựng và phát triển chi hội khuyến học nhà trường.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Chi hội khuyến học Trường Tiểu học Lê Lợi huyện Cư Mgar năm học 2022-2023. Đề nghị toàn thể hội viên, cán bộ viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền sâu rộng để kế hoạch khuyến học, khuyến tài được phát triển và đạt kết quả tốt.

 

   Nơi nhận:

– BCH Công đoàn (p/h);

– Hội CTĐ (p/h);

– L­ưu: VT, HKH.

 

TM/CHI HỘI

Hiệu trưởng

 

 

                     Lê xuân Luyện