Quyết định phân công KĐCLGD năm 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN CƯMGAR

TRƯỜNG TH LÊ LỢI

 
Số:  12 /QĐ – THLL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                           Quảng Phú, ngày  21 tháng 02  năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI  

            Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư Số:  17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Căn cứ công văn số  15/PGDDT- KTKĐCLGD ngày 10 /2/2023 của Phòng giáo dục đào tạo CưMgar về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học Lê Lợi năm học 2022 -2023;

Xét đề nghị của hội đồng nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng năm học 2022 – 2023 của Trường tiểu học Lê Lợi  gồm các ông (bà) có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại hướng dẫn Số: 5932/BGDĐT-QLCL  về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông ngày 28  tháng 12 năm 2018 và  thông tư số:  17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 ban hành  Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Thời gian hoàn thành ngày 28/2/2023.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– PGD ĐT CưMgar (để b/c);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

                       

                    Lê Xuân Luyện

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022- 2023

(Kèm theo Quyết định số:12 ngày 21 tháng 2 năm2023)

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Lê Xuân Luyện Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Nguyễn Thị Hà P. Hiệu trưởng P.Chủ tịch HĐ
3 Đinh Thị Hải Biển CTCĐ Phó Chủ tịch HĐ
4 Trần Thị Thùy Vân Giáo viên TPTĐ Thư ký HĐ
5 Nguyễn Thị Bích Vân Giáo viên Uỷ viên HĐ
6 Nguyễn Thị Liên TTCM Uỷ viên HĐ
7 Lê Thị Huyến TTCM Uỷ viên HĐ
8 Hoàng Thị Kiểm TTCM Uỷ viên HĐ
9 Trần Thị Linh Nhâm TTCM Uỷ viên HĐ
10 Võ Thị Trí Diễn Giáo viên Uỷ viên HĐ
11 Nguyễn Thúc Hoàng TBTTND Uỷ viên HĐ
12 Nguyễn Đoan Trinh Văn Thư Uỷ viên HĐ
13 Phan Thị Vân   Thư viện Uỷ viên HĐ
14 Nguyễn Thị Tư Thiết bị Uỷ viên HĐ
15 Huỳnh Thị Kim Song Kế toán Uỷ viên HĐ

1/ Bộ phận / nhóm cung cấp minh chứng

Nhóm cung cấp minh chứng 1. Lê Xuân Luyện Hiệu  trưởng Thời gian cung cấp trong tháng 2/2023
2. Nguyễn Thị Hà Phó Hiệu  trưởng
3. Đinh Thị Hải Biển CTCĐ
4. Trần Thị Thùy Vân

5. Lê Thị Huyến

6. Nguyễn Thị Liên

7.Nguyễn Thị Hồng Phương

8.Trần Thị Linh Nhâm

9. Nguyễn Thị Phố

10. Nguyễn Thúc Hoàng

11. Huỳnh Thị Kim Song

12. Nguyễn Đoan Trinh

13 Nguyễn Thị Tư

14 Phan Thị Vân

15 Nguỵ Tú Trân

TPT

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Kế toán

Văn thư

Thiết bị

Thư viện

Y tế

2/Nhóm thu thập và viết phiếu đánh giá tiêu chí và tiêu chuẩn nhóm mình.

Thời gian các nhóm hoàn thành 28/2/2023

Nhóm 1 1. Hoàng Thị Kiểm Nhóm trưởng Thu thập các thông tin- minh chứng và viết báo cáo cho  tiêu chuẩn 1

Thu thập minh chứng từ 2018,2019,2020,2021,2022

2. Vi Văn Dương Thành viên
3. Nguyễn Thị Bích Vân Thành viên
4. Nguyễn Đoan Trinh Thành viên
Nhóm 2 1. Trần Thị Linh Nhâm Nhóm trưởng Thu thập các thông tin- minh chứng và viết báo cáo cho  tiêu chuẩn 2

Thu thập minh chứng từ 2018,2019,2020,2021,2022

2. Hoàng Thị Loan Thành viên
3. Phan Thị Thùy An Thành viên
   
   
Nhóm 3 1.     Lê Thị Huyến

2.     Nguyễn Thị Tư

3.     Phan Thị Vân

Nhóm trưởng Thu thập các thông tin- minh chứng và viết báo cáo cho  tiêu chuẩn 3

Thu thập minh chứng từ 2018,2019,2020,2021,2022

4.     Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên
   
   
   
Nhóm 4 1. Trần Thi Thuỳ Vân Nhóm trưởng Thu thập các thông tin- minh chứng và viết báo cáo cho  tiêu chuẩn 4

Thu thập minh chứng từ 2018,2019,2020,2021,2022

2.  Lê Đình Thanh Thúy Thành viên
3. Huỳnh Thị Kim Song Thành viên
   
Nhóm 5 1. Nguyễn Thị Liên Nhóm trưởng Thu thập các thông tin- minh chứng và viết báo cáo cho  tiêu chuẩn 5

Thu thập minh chứng từ 2018,2019,2020,2021,2022

2. Nguyễn Thị Loan Thành viên
3. Lê Thị Anh Đào Thành viên
  4. Võ Thị Trí Diễn

 

Thành viên