Bóa cáo đón đoàn KT việc chuẩn bị thực hiện CT 2018.

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯ M’GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÊ LỢI Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
Số : ……/BC-LL    Quảng Phú, ngày  30  tháng 6  năm 2020

 

BÁO CÁO

Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra điều kiện thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 

Thực hiện kế hoạch số 455/KH-BGD ĐT ngày 19/6/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về kiểm tra thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 năm học 2020- 2021;

Trường TH Lê Lợi báo cáo các nội dung sau:

  1. Công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho năm học 2020- 2021:

– Tổng số CBGVNV hiện tại: 41( Cả số GV sẽ nghỉ hưu vào tháng 8 /2020)

*Năm học 2020- 2021:

– Cán bộ quản lý: 2, trong đó hiệu trưởng 1, phó hiệu trưởng 1.

– Giáo viên: 30, trong đó tiểu học 25, giáo viên bộ môn: 5 (1 âm nhạc, 1 mỹ thuật, 1 Tin học, 1 thể dục, 1 Anh văn)

– Trình độ giáo viên: Đại học 17, cao đẳng 12, trung cấp 1.

– Số lớp 1: 5 lớp.

–  Giáo viên dạy lớp 1: 5 giáo viên tiểu học, 3 gv bộ môn:  (1 âm nhạc, 1 mỹ thuật, 1 thể dục, 1 Anh văn)

– Trình độ giáo viên dạy lớp 1: giáo viên tiểu học: 4 đại học, 1 cao đẳng.

3 giáo viên bộ môn chuyên có trình độ Thạc sĩ, đại học và cao đẳng.

  1. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất .

– Phòng học toàn trường có 22 phòng/22 lớp.

– 5 lớp 1 đều học 9 buổi/tuần.

– Thiết bị: đã đăng ký nhưng hiện nay chưa có thiết bị để mua.

  1. Công tác chuẩn bị cung ứng sách giáo khoa:

– Tổ chức triển khai nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa (SGK) theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 và Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông:

Hội đồng chọn sách đã lựa chọn các bộ sách:

+ Kết nối tri thức với cuộc sống(Toán+ T Việt+Đạo đức).

+ Chân trời sáng tạo( GDTC+ TN&XH+ HĐTN+ Mĩ thuật)

+ Cánh diều( Âm nhạc)

– Công tác chuẩn bị và cung ứng SGK đối với lớp 1 năm học 2020-2021:

+ Nhà trường đã đăng ký số lượng SGK theo quy định.

+ Công bố danh mục sách giáo khoa nhà trường lựa chọn các bộ sách theo  quy định và hướng dẫn của Phòng giáo dục..

                 Nơi nhận:                                                                                                   Hiệu trưởng

 

                                                                                        Phạm Thị Thúy