Quyết định phân công KĐCLGD năm 2022-2023

Quyết định phân công KĐCLGD năm 2022-2023

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNG TH LÊ LỢI   Số:  12 /QĐ – THLL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                              Quảng Phú, ngày  21 tháng 02  năm 2023   QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI               Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày... ...
Báo cáo KĐCLGD 2022 -2023 trường TH Lê Lợi

Báo cáo KĐCLGD 2022 -2023 trường TH Lê Lợi

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯ MGAR TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số:      /BC-THLL Quảng Phú, ngày 17  tháng 4 năm 2023 BÁO CÁO Về việc rà soát các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia                                     mức độ 1 năm học 2023-2024 ( Theo Thông tư số 17/2018/TT – BGDĐT )     Căn cứ... ...
Kế hoạch chi Hội khuyến học trường TH Lê Lợi

Kế hoạch chi Hội khuyến học trường TH Lê Lợi

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNG TH LÊ LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 23/KH-THLL                      Quảng Phú, ngày 13  tháng 3 năm 2023   KẾ HOẠCH Hoạt động Chi hội khuyến học Năm học 2022-2023   Căn cứ Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài,... ...